Privacy Policy

Wij hechten waarde aan uw privacy

Privacy Policy

1. WIE ZIJN WIJ

1.1 “Wij”, “we”, “ons” en “onze” betekenen TYNESO NV, met maatschappelijke zetel te Rekelstraat 37, 1980 Eppegem en met ondernemingsnummer BE 0873.235.273. Wij treden op als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verwerken als gevolg van uw gebruik van onze website.

1.2 Dit privacybeleid is uitsluitend bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door uw gebruik van de website. Voor ons privacybeleid met betrekking tot onze diensten verwijzen wij u naar de overeenkomst die al dan niet tussen ons werd gesloten of naar de hieronder vermelde contactpersoon.

1.3 Onze website “tyneso.com” is eigendom van en wordt beheerd door Tyneso (BE 0873.235.273) en wordt beheerd door Tyneso partners Frank and Bold (BE 0557.961.915) en door Marketing FiZZ (BE 0883.146.297). Onze website wordt gehost door WP Engine Inc, 504 Lavaca Street Suite 1000 Austin TX 78701, Verenigde Staten, EU826477696 maar draait op Google Servers in België. Voor meer informatie verwijzen we naar artikel 5 van dit Privacybeleid.

1.4 Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom stelden we dit Privacybeleid op waarin wordt uitgelegd hoe we de door u met ons gedeelde persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken, overdragen en verwijderen (“verwerken”) en over welke rechten u beschikt. Neem de tijd om dit beleid door te lezen.

1.5 Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit Privacybeleid of over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, of als u een verzoek wilt indienen om uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in artikel 4, kunt u contact met ons opnemen:

(a) Via e-mail: privacy@tyneso.com
(b) Per post: Tyneso NV, Rekelstraat 37, 1980 Eppegem.

1.6 Dit Privacybeleid is voor het laatst herzien op 03/11/2023.

 

2. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

2.1 Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificatoren (zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, enz.) die kunnen worden gebruikt om een natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren.

2.2 De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

(a) Als u het contactformulier op onze website gebruikt, gebruiken we uw contactgegevens om uw vraag per e-mail of telefoon te beantwoorden. Uw contactgegevens worden ook opgenomen in onze CRM-database om u onze nieuwsbrieven en informatie over evenementen, seminaries, enz.. te sturen indien u hiermee instemt.

(b) Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, worden uw contactgegevens gebruikt om u onze nieuwsbrieven te sturen. Daarnaast kunnen we u ook op de hoogte houden van door ons georganiseerde evenementen, seminaries, enz. die interessant voor u kunnen zijn indien u hiermee instemt.

(c) In het geval u via de website van Tyneso solliciteert voor een baan, verwerken we uw persoonsgegevens tijdens het wervingsproces en voegen we uw persoonsgegevens mogelijk toe aan onze wervingsreserve indien u hiermee instemt.

(d) Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel de website te ondersteunen en uw gebruikerservaring te verbeteren, waaronder het waarborgen van de veiligheid, beschikbaarheid, prestaties, capaciteit en gezondheid van de website.

2.3 De persoonsgegevens kunnen in volgende categorieën worden opgedeeld:

(a) Contactgegevens: Als u gebruik maakt van het contactformulier, wordt u gevraagd de volgende informatie te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele persoonlijke gegevens die u in het daarvoor bestemde lege veld wilt invullen (gelieve geen gevoelige informatie te geven zoals gezondheidsinformatie, informatie met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen of creditcard-/rekeningnummers). Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt.

(b) Nieuwsbrief: Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd uw naam en e-mailadres te verstrekken. Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt.

(c) Toepassingen: Als u gebruikmaakt van het sollicitatieformulier op de website, wordt u gevraagd om uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, huisadres en alle persoonlijke gegevens die u in het daarvoor bestemde lege veld wilt invullen (gelieve geen gevoelige informatie te geven zoals gezondheidsinformatie, informatie met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen of creditcard-/rekeningnummers) en om uw cv toe te voegen.

(d) Gebruiksgegevens: We verzamelen persoonlijke gegevens over uw activiteiten op onze website: IP-adres, apparaat-ID en -type, doorverwijzingsbron, taalinstellingen, browsertype, besturingssysteem, locatie, duur van het bezoek, paginaweergaves of informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. Deze informatie kan worden samengevoegd en gebruikt om meer nuttige informatie te verkrijgen over het gebruik van onze website. In het geval dat de gebruiksgegevens volledig geanonimiseerd zijn (en dus niet tot u als individu herleid kunnen worden), worden deze in het kader van dit Privacybeleid niet beschouwd als persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens die automatisch worden verzameld door uw gebruik van de website.

2.4 De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is als volgt:

(a) Contactgegevens
Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt met het oog op het geven van een antwoord. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, namelijk het correct beantwoorden van uw vraag.

(b) Nieuwsbrief:
Wanneer we u onze nieuwsbrief sturen en/of u op de hoogte houden van evenementen, seminaries, enz., verwerken we uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming.

(c) Toepassingen:
Wanneer u solliciteert via het sollicitatieformulier op de website, is deze verwerking gebaseerd op ons legitieme belang om kandidaten zorgvuldig te selecteren. We voegen u alleen met uw toestemming toe aan onze wervingsreserve.

(d) Gebruiksgegevens:
Het onderhoud en de verbetering van onze website en de opname van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan worden afgeleid, is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van Tyneso om zijn website en diensten voortdurend te verbeteren.

2.5 De door u via de website van Tyneso gedeelde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden zoals omschreven in artikel 2.2.

 

3. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

We bewaren uw persoonsgegevens in onze systemen gedurende de langste van volgende perioden: (i) zo lang als nodig is voor de betreffende activiteit of diensten; (ii) bewaarperiodes die wettelijk verplicht zijn; of (iii) het einde van de periode waarin rechtszaken of onderzoeken kunnen ontstaan met betrekking tot de diensten.

We maken gebruik van verschillende fysieke, elektronische en bestuurlijke maatregelen om te garanderen dat we uw persoonlijke gegevens veilig, nauwkeurig en up-to-date houden. Het gaat daarbij om volgende maatregelen:

– opleiding en training van onze medewerkers, opdat ze zich bewust zijn van onze privacyverplichtingen bij de verwerking van persoonlijke gegevens;
– administratieve en technische controles om de toegang tot persoonlijke gegevens te beperken;
– technologische beveiligingsmaatregelen;
– fysieke beveiligingsmaatregelen, zoals beperkte toegang tot onze gebouwen.

 

4. UW RECHTEN

4.1 In dit artikel sommen we uw belangrijkste rechten op grond van de gegevensbeschermingswetgeving op. We hebben geprobeerd om deze op een duidelijke en leesbare manier samen te vatten.

4.2 Om een van uw rechten uit te oefenen, stuurt u een schriftelijk verzoek naar privacy@tyneso.com. Wij zullen onverwijld, maar sowieso binnen een maand na ontvangst van de vraag op uw verzoek reageren. In het geval van een verlenging van de termijn om te reageren of in het geval we geen actie ondernemen op uw verzoek, brengen we u hiervan op de hoogte.

Het recht op toegang

4.3 U hebt het recht op bevestiging of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken, en desgevallend hebt u het recht op toegang tot deze persoonsgegevens, samen met bepaalde bijkomende informatie die u ook in dit Privacybeleid vindt.

4.4 U hebt het recht om een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij bezitten, mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen. De eerste kopie wordt gratis verstrekt, al behouden wij ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen bij de aanvraag van verdere kopieën.

Het recht op rectificatie

4.5 Als de door ons bewaarde persoonsgegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u het recht om deze informatie te laten rechtzetten of aan te vullen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Het recht op wissing (recht om vergeten te worden)

4.6 In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Het gaat daarbij onder andere om volgende omstandigheden:

(a) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt;

(b) U trekt uw toestemming in en er bestaat geen andere wettelijke basis;

(c) De verwerking is voor direct-marketingdoeleinden;

(d) de persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt; of,

(e) De wissing is noodzakelijk om te voldoen aan de EU- of Belgische wetgeving.

4.7 Er gelden bepaalde uitzonderingen op het recht om gegevens te wissen. Deze uitzonderingen omvatten onder andere de gevallen waarin verwerking noodzakelijk is
(a) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
(b) om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of,
(c) voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
Het recht om de verwerking te beperken

4.8 U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (wat betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen mogen worden gebruikt voor beperkte doeleinden), indien:
(a) u de juistheid van de persoonsgegevens betwist (en alleen zolang als nodig is om deze juistheid na te gaan);
(b) de verwerking onwettig is en u verzoekt om beperking (in tegenstelling tot het uitoefenen van het recht op wissing);
(c) wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van onze verwerking, maar u de persoonsgegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of,
(d) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

4.9 Naast ons recht om uw persoonsgegevens te bewaren, mogen wij deze anderszins nog steeds verwerken, maar alleen:
(a) met uw toestemming;
(b) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;
(c) ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of,
(d) om redenen van belangrijk algemeen belang.
4.10 Wij brengen u op de hoogte vóór het opheffen van de beperking van de verwerking.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

4.11 Voor zover toestemming de wettelijke grondslag is voor onze verwerking van uw persoonsgegevens en een dergelijke verwerking wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen, hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en elektronisch leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing indien dit een negatieve invloed zou hebben op de rechten en vrijheden van anderen.

4.12 U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks over te dragen aan een ander bedrijf indien dit technisch mogelijk is, en/of om uw persoonlijke gegevens op een privétoestel op te slaan voor verder persoonlijk gebruik.
Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

4.13 U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, de verwerking is noodzakelijk voor:

(a) De uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van aan ons toegekend officieel gezag;

(b) De doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons of een derde partij worden nagestreefd.

4.14 Indien u een dergelijk bezwaar indient, stoppen wij met de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

4.15 U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden (inclusief profilering voor direct-marketingdoeleinden). Indien u een dergelijk bezwaar indient, stoppen wij met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

4.16 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u wettelijk het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk. In België kunt u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (contact(at)apd-gba.be – https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina).

5. VERSTREKKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN ANDEREN
5.1 Om u gebruik te laten maken van onze website werken wij samen met serviceproviders voor de verwerking en opslag van uw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken hiervoor de volgende dienstverleners:

(a) Frank & Bold: beheerder van de website – toegang tot het dashboard van de website
(b) Marketing FiZZ: toegang tot het website dashboard

5.2 Als u een klant van ons bent, kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken aan de leveranciers waarmee we een overeenkomst hebben of een overeenkomst beogen voor het leveren van onze diensten. Als u een leverancier van ons bent, kunnen we uw persoonsgegevens aan onze klanten verstrekken om u voor te stellen als leverancier of tijdens het leveren van de diensten.

5.3 Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken indien dit vereist of noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wij kunnen persoonsgegevens eveneens bekendmaken met het oog op de bescherming van uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon.

5.4 Om die reden verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan de hierboven genoemde serviceproviders. We maken echter wel gebruik van plug-ins voor sociale media om u naar onze socialemediakanalen te leiden en u de mogelijkheid te bieden met onze inhoud te communiceren. Deze sociale mediakanalen zijn momenteel alleen LinkedIn. Bij het klikken op zo’n link kan deze socialemediapartner persoonlijke gegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan uw bestaande profiel op deze sociale media.

5.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door zo’n socialemediapartner. In dat geval fungeert de aanbieder van de socialemediadienst als verantwoordelijke voor de verwerking. Puur informatief geven we hieronder de links in kwestie (deze kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door de betreffende serviceprovider):

(a) LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;
(b) Twitter: https://twitter.com/en/privacy

 

6. INTERNATIONALE TRANSFERS
6.1 Houd er rekening mee dat de serviceproviders en socialemediapartners die door Tyneso worden ingeschakeld voor het beheer van de website uw persoonsgegevens kunnen doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat er adequate waarborgen zijn (bijvoorbeeld standaard contractuele clausules) om uw persoonsgegevens te beschermen, zodat zij voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

7. COOKIES
7.1 Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

 

8. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
8.1 Wij hebben het recht om dit Privacybeleid op regelmatige basis aan te passen. U kunt de meest recente versie van de Privacy Policy altijd raadplegen op de website van Tyneso.