Privacy Policy

Wij hechten waarde aan uw privacy

Privacy Policy

1. WIE ZIJN WIJ

1.1 “Wij”, “ons” of “onze” betekent TYNESO NV, met maatschappelijke zetel te Rekelstraat 37 1980 Eppegem en met ondernemingsnummer BE 0873.235.273. Wij treden op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij verzamelen via uw gebruik van onze website.

1.2 Dit Privacybeleid is uitsluitend bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens via uw gebruik van de website. Voor ons Privacybeleid met betrekking tot onze diensten verwijzen wij u naar de overeenkomst die eventueel tussen ons is gesloten of naar de contactpersoon zoals hieronder aangegeven.

1.3 eigendom van Tyneso, BE 0873 235 273 en geëxploiteerd door Frank and Bold, BTW: BE 0557 961 915. Onze website wordt gehost door (WP Engine, Inc 504 Lavaca Street Suite 1000 Austin TX 78701, Verenigde Staten, BTW: EU826477696. Voor meer informatie verwijzen we naar artikel 5 van dit Privacybeleid.

1.4 Uw privacy is belangrijk voor ons, daarom hebben we dit Privacybeleid opgesteld waarin we uiteenzetten hoe we de persoonlijke gegevens die u met ons deelt, verzamelen, bekendmaken, overdragen en gebruiken (“verwerken”) en welke rechten u hebt. Neem even de tijd om dit beleid door te lezen.

1.5 Als u vragen, zorgen of klachten hebt over dit Privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens of als u een verzoek wilt indienen om uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in artikel 4, kunt u contact met ons opnemen:

(a) Via e-mail: info@tyneso.com

(b) Per post: naar Tyneso NV, Rekelstraat 37, 1980 Eppegem.

1.6 Dit Privacybeleid werd voor het laatst herzien op 11/09/2019.

 

2. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN EN VERZAMELEN

2.1 Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificatoren (zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, enz.) die kunnen worden gebruikt om een natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren.

2.2 De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld en gebruikt voor de hieronder genoemde doeleinden:

(a) Als u het contactformulier op onze website gebruikt, gebruiken we uw persoonsgegevens om uw vraag via e-mail of telefoon te beantwoorden. Uw e-mailadres wordt ook opgenomen in onze database om u onze nieuwsbrieven en informatie over evenementen, seminars enz. te sturen.

(b) Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te sturen. Daarnaast kunnen we u ook op de hoogte houden van evenementen, seminars etc. die we organiseren en die interessant voor u kunnen zijn.

(c) Wij verwerken uw persoonsgegevens om de website te ondersteunen en uw gebruikerservaring te verbeteren, waaronder het waarborgen van de veiligheid, beschikbaarheid, prestaties, capaciteit en gezondheid van de website.

(d) Wij verwerken uw persoonsgegevens om alle rechten af te dwingen of uit te oefenen waarover wij beschikken op basis van de toepasselijke wetgeving, zoals het gebruik voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan onze verplichtingen zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving.

2.3 De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden onderscheiden:

(a) Contactgegevens: in het geval u gebruik maakt van het contactformulier, wordt u gevraagd de volgende informatie te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en alle persoonlijke gegevens die u verkiest in het daarvoor bestemde lege veld te plaatsen (gelieve ons geen gevoelige informatie te verstrekken, zoals gezondheidsinformatie, informatie met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen, of creditcard-/rekeningnummers). Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt.

(b) Nieuwsbrief: Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd uw e-mailadres op te geven. Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt

(c) Gebruiksgegevens: Wij verzamelen persoonlijke gegevens met betrekking tot uw activiteiten op onze website: IP-adres, apparaat-ID en -type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, duur van het bezoek, paginaweergaves, of informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. Deze informatie kan worden samengevoegd en gebruikt om ons te helpen nuttigere informatie te verstrekken over het gebruik van onze website. In het geval dat de gebruiksgegevens volledig geanonimiseerd zijn (en dus niet kunnen worden herleid tot u als individu), worden deze niet beschouwd als persoonsgegevens in het kader van dit Privacybeleid. Dit zijn persoonsgegevens die automatisch worden verzameld door uw gebruik van de website.

2.4 De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is om te reageren op uw verzoeken, om u nieuwsbrieven te sturen die voor u relevant kunnen zijn en om u een betere service te bieden op onze website.

2.5 Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals omschreven in artikel 2.2.

 

3. BEWAREN VAN UW GEGEVENS EN VERWIJDERING

3.1 Als de door u verstrekte persoonsgegevens ertoe leiden dat wij een samenwerking met u aangaan, bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om uw zaak in behandeling te nemen.

3.2 Als uw verzoek niet tot samenwerking leidt, verwijderen wij uw persoonsgegevens of worden uw persoonsgegevens langer bewaard zodat wij u onze nieuwsbrieven kunnen sturen en u kunnen uitnodigen voor evenementen, seminars, etc. zolang u baat hebt bij dergelijke communicatie.

3.3 U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt ook te allen tijde uw bezwaar kenbaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en het uitnodigen voor evenementen, seminars, enz. U kunt dit doen door gebruik te maken van de “unsubscribe” link, of, indien deze link niet aanwezig is, door een e-mail te sturen naar info@tyneso.com.

 

4. UW RECHTEN

4.1 In dit artikel worden uw belangrijkste rechten op grond van de gegevensbeschermingswetgeving opgesomd. We hebben geprobeerd ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.

4.2 Om een van uw rechten uit te oefenen, kunt u ons een schriftelijk verzoek sturen in overeenstemming met artikel 1 van dit Privacybeleid. Wij zullen zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, op uw verzoek reageren. In het geval van een verlenging van de termijn om te reageren of in het geval dat we geen actie ondernemen op uw verzoek, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

Het recht op toegang

4.3 U hebt het recht om bevestigd te krijgen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken en, indien wij dat doen, hebt u het recht op toegang tot deze persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie die u ook in dit Privacybeleid aantreft.

4.4 U hebt het recht om van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, mits dit geen negatieve invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. De eerste kopie wordt gratis verstrekt, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen als u meer kopieën aanvraagt.

Het recht op rectificatie

4.5 Als de persoonsgegevens die wij over u bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u het recht om deze informatie te laten corrigeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.

Het recht op wissen (recht om vergeten te worden)

4.6 In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten:

(a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;

(b) u trekt uw toestemming in en er bestaat geen andere wettelijke grond;

(c) de verwerking is voor direct marketing doeleinden;

(d) de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of,

(e) het wissen noodzakelijk is om te voldoen aan de EU-wetgeving of de Belgische wetgeving.

4.7 Er zijn bepaalde uitzonderingen op het recht om gegevens te wissen. Deze uitzonderingen zijn onder meer wanneer de verwerking noodzakelijk is

(a) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(b) om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of

(c) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Het recht om de verwerking te beperken;

4.8 U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (wat betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien:

(a) u de juistheid van de persoonsgegevens betwist (en alleen voor zolang het duurt om die juistheid te verifiëren);

(b) de verwerking onwettig is en u om beperking verzoekt (in tegenstelling tot het uitoefenen van het recht op wissen);

(c) wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van onze verwerking, maar u de persoonsgegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of,

(d) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

4.9 Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen wij deze anderszins nog steeds verwerken, maar alleen

(a) met uw toestemming;

(b) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;

(c) ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of

(d) om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

4.10 Wij zullen u informeren voordat wij de beperking van de verwerking opheffen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

4.11 Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, en een dergelijke verwerking wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen, hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit een negatieve invloed zou hebben op de rechten en vrijheden van anderen.

4.12 U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan een ander bedrijf te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is, en/of om uw persoonlijke gegevens voor verder persoonlijk gebruik op een privéapparaat op te slaan.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

4.13 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

(a) de uitvoering van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van enig openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;

(b) de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

4.14 Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

4.15 U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden (met inbegrip van profilering voor directe marketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

4.16 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk. In België kunt u een klacht indienen bij de Privacycommissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be),https://www.privacycommission.be/nl/contact.

 

5. VERSTREKKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN ANDEREN

5.1 Om u van onze website te voorzien, werken wij samen met dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slaan. We gebruiken de volgende – dienstverleners:

(a) WP Engine: hostingprovider

(b) Amazon Web Services, Inc: hosting van gegevens

(c) Google LCC: datahosting (datacenter: Google – europe-west1-c, St. Ghislain, België)

(d) Frank & Bold: beheerder van de website – toegang tot het dashboard van de website

(e) Marketingfizz: toegang tot het website dashboard

(f) Sharpspring: platform voor marketingautomatisering

5.2 Als u een klant van ons bent, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan de leveranciers die wij hebben gecontracteerd of van plan zijn te contracteren om u onze diensten te leveren. Als u een leverancier van ons bent, kunnen we uw persoonsgegevens aan onze klanten verstrekken om u voor te stellen als leverancier of tijdens het leveren van de diensten.

5.3 Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken indien dit vereist of noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen ook persoonsgegevens bekendmaken om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

5.4 Als zodanig verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan onze social media partners. We maken echter wel gebruik van social media plugins om u door te verwijzen naar onze social media kanalen en om u in staat te stellen interactie aan te gaan met onze content. Deze sociale mediakanalen zijn LinkedIn en Twitter. In het geval dat u op een dergelijke link klikt, kan de serviceprovider van deze sociale media persoonlijke gegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan uw bestaande profiel op deze sociale media.

5.5 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door een dergelijke aanbieder van sociale mediadiensten. In dat geval treedt de aanbieder van de sociale mediadienst op als verwerkingsverantwoordelijke. Uitsluitend ter informatie hebben we de relevante links opgenomen (deze kunnen van tijd tot tijd door de betreffende dienstverlener worden gewijzigd):

(a) LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;

(b) Twitter: http://twitter.com/privacy

 

6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

6.1 Wij geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte.

7. COOKIES

7.1 Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

 

8. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

8.1 Wij hebben het recht om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. U kunt de meest recente versie van het Privacybeleid altijd raadplegen op de website