Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor verkoop van goederen en levering van diensten door Tyneso NV

Download hier de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1 – DEFINITIES

Tyneso NV behoudt zich het recht voor de inhoud van onderstaande definities aan te passen aan gewijzigde omstandigheden mits kennisgeving daarvan.
Wordt verstaan onder:

  • verkoop van goederen: de verkoop van elke vorm van computer hard en software en gerelateerde producten onder de garantievoorwaarden van de producenten van deze hard en software.
  • levering van diensten: het leveren van diensten op het vlak van de installatie en het onderhoud van computernetwerken
  • klant: degene in wiens naam en voor wiens rekening een bestelling wordt geplaatst
  • leverancier: degene die de bestelling heeft aanvaard
  • overmacht: al hetgeen daaromtrent wordt begrepen in de rechtsregels en jurisprudentie, alsook storingen van technische aard d ie niet onder de controle van Tyneso NV vallen

 

Artikel 2 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden voor Hosted Services Overeenkomst en zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten, facturen en alle andere documenten gebruikt in het handelsverkeer voor de verkopen van goederen en de leveringen van diensten door Tyneso NV en hebben voorrang op de eigen algemene voorwaarden van de klant.

Elke afwijking hiervan dient voorafgaandelijk schriftelijk vastgesteld en door Tyne s o N.V. aanvaard te worden.

Elke bestelling door de klant houdt de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in, zonder enig voorbehoud.

 

Artikel 3 – BESTELLING

Elke bestelling verbindt de klant definitief, ongeacht de wijze waarop zij tot stand kwam (per telefoon, post, fax, email, …….).

Deoffertes en prijslijsten van Tyneso NV zijn slechts indicatief en binden Tyneso NV niet. De bestelling verbindt Tyneso NV pas definitief na schriftelijke aanvaarding ervan.

 

Artikel 4 – LEVERING

De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn slechts indicatief en binden Tyneso NV niet.

De klant kan in geval van laattijdige levering in geen geval aanspraak maken op schadevergoeding, ontbinding of verbreking van de overeenkomst.

Tyneso NV behoudt zich het recht voor om de levering in gedeeltes uit te voeren.

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden heeft Tyneso NV het recht de leveringen volledig of gedeeltelijk stop te zetten.

 

Artikel 5 – FACTURATIE en BETALINGSVOORWAARDEN

De facturen van Tyneso NV zijn contant betaalbaar op de zetel van Tyneso NV.
Indien aan de klant bijzondere betalingsvoorwaarden werden toegekend maar hij ophoudt deze na te leven, worden de facturen opnieuw contant betaalbaar.

Bij niet betaling van een (gedeelte van de) factuur op haar vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd op het openstaande saldo, gelijk aan de referentie-interestvoet vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot op het hogere halve procentpunt, zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, onverminderd een schadebeding van 12% op het openstaande saldo.

Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag is de Leverancier bovendien gerechtigd elke verdere uitvoering van deze overeenkomst te schorsen tot volledige betaling van alle achterstallen.

 

Artikel 6 – EIGENDOM

Zolang de klant de volledige koopprijs met inbegrip van kosten en belastingen te verhogen met de eventuele interest of schade vergoeding niet heeft betaald, blijft Tyneso NV eigenaar van de door haar geleverde goederen en diensten.

De aangeboden software blijft uitsluitend eigendom van de fabrikant ervan. Enkel een gebruikslicentie wordt toegestaan aan de klant. De klant/gebruiker zal onder geen enkele vorm
mogen overdragen, afstaan, in pand geven, overmaken of uitlenen, noch ten bewarende, noch ten kosteloze titel. De klant/gebruiker zal de eigendomsvermeldingen ten voordele van de fabrikant, aangebracht op de software en de handleiding in goede staat houden en zal ervoor zorgen dat de software vertrouwelijk blijft. He t is de gebruiker/koper verboden de goederen of onderdelen ervan na te bootsen, de nabootsing ervan toe te laten of op om het even welke wijze de nabootsing te bevorderen.

De algemene programma’s die aan Tyneso NV toebehoren en die aangepast worden aan de
eigen behoefte van de klant, blijven uitsluitend eigendom van Tyneso NV, de klant krijgt enkel een recht van gebruik.

 

Artikel 7 – GARANTIE

De garantie met betrekking tot de geleverde goederen is beperkt tot de fabrieksgarantie.

 

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID

Tyneso NV is slechts gehouden de klant te vergoeding voor de door de klant bewezen schade die het gevolg is van een eigen fout van Tyneso NV, en die niet toe te schrijven valt aan overmacht en/of fout van een derde.

De schadevergoeding waartoe Tyneso NV gebeurlijk zou kunnen worden gehouden is in ieder geval en ongeacht de oorzaak beperkt tot het bedrag van de dekking verstrekt door de door Tyneso NV gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De Leverancier is niet aansprakelijk voor verlies van data. De klant is zelf verantwoordelijk voor het behoud van data.

 

Artikel 9 – BEËINDIGING

Tyneso NV kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan één of meer van zijn verplichtingen jegens Tyneso NV niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

Bij verbreking van de overeenkomst door of ten laste van de klant zal deze bovenop de prijs van de reeds geleverde goederen en diensten een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn die forfaitair bepaald wordt op 35% van de totale prijs van de niet geleverde goederen en diensten.

 

Artikel 10 – KLACHTEN

Iedere klacht dient per aangetekend schrijven geformuleerd te worden binnen de 5 dagen na levering of na ontvangst van de factuur.

 

Artikel 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen.